99X_4336 crop
PHOTO | ΦΩΤΟ 1: The numbers of Great White Egrets have significantly gone down in comparison to October, when most birds then were passage migrants. Here, a party of 8 Egrets foraging among Flamingos.| Ο πληθυσμός των Αργυροτσικνιάδων στην Αλυκή Καλλονής καταγράφεται περιορισμένος σε σχέση με τα νούμερα του Οκτωβρίου, οπότε τα περισσότερα πουλιά ήταν περαστικά από την περιοχή. Στη φωτογραφία μια ομάδα 8 Αργυροτσικνιάδων ψαρεύει ανάμεσα σε Φοινικόπτερα.

(for English, please, scroll down)

Πολύ κρύο από τις 23 μέχρι τις 27 του μηνός με θερμοκρασίες που έπεφταν τη νύχτα στους 7 °C και δεν ξεπερνούσαν τους 14 °C την ημέρα, βόρειο άνεμο και συννεφιά. Από χθες έσπασε το κρύο και η σημερινή ημέρα ήταν συννεφιασμένη μεν όμως χωρίς σχεδόν καθόλου άνεμο και ευχάριστη ξανά θερμοκρασία. Επισκέφτηκα τους υγρότοπους από τον Ποταμό Βούβαρη μέχρι και την Αλυκή Καλλονής και την περιοχή πάνω από την τελευταία στις 29 Νοεμβρίου (7:15 με 12:00). Ακολουθούν οι πιο ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις (περισσότερες λεπτομέρειες στον ΟΡΝΙΘΟΤΟΠΟ):

ΒΟΥΒΑΡΗΣ

39 Πρασινοκέφαλες Πάπιες (Anas platyrhynchos)/ 5 Σφυριχτάρια (A. penelope)

8 Σκουφοβουτηχτάρια (Podiceps cristatus)/ 3 Νανοβουτηχτάρια (Tachybaptus ruficolis)

2 Αργυροτσικνιάδες (Casmerodius albus)/ 1 Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

1 Τουρλίδα (Numenius arquata)

3 Αλκυόνες (Alcedo atthis)

1 Γερακίνα (Buteo buteo)

ΜΕΣΣΑ

5 Καστανόπαπιες (Tadorna ferruginea)

3 Αργυροτσικνιάδες (Casmerodius albus)/ 5 Σταχτοτσικνιάδες (Ardea cinerea)

6 Λευκοτσικνιάδες (Egretta garzetta)

3 Χουλιαρομύτες (Platalea leucorodia)- ήταν στην Αλυκή Καλλονής στις 27 Νοεμ.

4 Μαυροπελαργοί (Ciconia nigra)

78 Φοινικόπτερα (Phoenicopterus roseus)

1 Τουρλίδα (Numenius arquata)

2 Πρασινοσκέληδες ( Tringa nebularia)/ 9 Κοκκινοσκέληδες (Tringa totanus)

ΑΛΥΚΗ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

3 Καστανόπαπιες (Tadorna ferruginea)/ 72 Βαρβάρες (Tadorna tadorna)

80 Πρασινοκέφαλες Πάπιες (Anas platyrhynchos)/ 31 Σφυριχτάρια (Anas penelope)

22 Κιρκιριά (Anas crecca)

5 Μαυροβουτηχτάρια (Podiceps nigricolis)/ 3 Νανοβουτηχτάρια (Tachybaptus ruficolis)

3 Αργυροπελεκάνοι (Pelecanus crispus)- 4 πουλιά στις 27 Νοεμ.

28 Αργυροτσικνιάδες (Casmerodius albus)/ 16 Σταχτοτσικνιάδες (Ardea cinerea)

9 Λευκοτσικνιάδες (Egretta garzetta)

1.138 Φοινικόπτερα (Phoenicopterus roseus)

30 Κορμοράνοι (Phalacrocorax carbo)

4 Τουρλίδες (Numenius arquata)

2 Αργυροπούλια (Pluvialis squatarola)

5 Πρασινοσκέληδες ( Tringa nebularia)/ 81 Κοκκινοσκέληδες (Tringa totanus)

92 Θαλασσοσφυριχτές (Charadrius alexandriunus)/ 1 Αμμοσφυριχτής (Charadrius hiaticula)

24 Νανοσκαλίδρες (Calidris minuta)/  11 Λασποσκαλίδρες (Calidris alpina)

2 Λεπτοραμφόγλαροι (Croicocephalus genei)

1 Αετογερακίνα (Buteo rufinus)

1 Χειμωνόκιρκος (Circus cyaneus)

1 Ξεφτέρι (Accipiter nisus)

1 Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus)/ 1 Πετρίτης (F. peregrinus)

20141127_091854
PHOTO| ΦΩΤΟ 2: The fields below the Kalloni Pans and opposite their entrance are only slightly flooded so far.| Τα λιβάδια κάτω από την Αλυκή Καλλονής και απέναντυ από την είσοδο στους χώρους της, έχουν ελάχιστα πλημμυρίσει από τις βροχές μέχρι τώρα.

ΘΑΛΑΣΣΑ (Βούβαρης- Τσικνιάς)

9  Λαμπροβούτια (Gavia arctica)

57 Σκουφοβουτηχτάρια (Podiceps cristatus)

2 Μαυροβουτηχτάρια (Podiceps nigricolis)

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΥΚΗ ΚΑΛΛΟΝΗΣ (βοσκοτόπια και ελαιώνες)

Τα καθιερωμένα για την εποχή πολύ κοινά είδη (Κοκκινολαίμης, Καρβουνιάρης, Λιβαδοκελάδα κλπ) και επίσης κοινά διαχειμάζοντα κοπάδια από Σπίνους, Καρδερίνες, Σκαρθάκια, Φλώρους, Τσιφτάδες, Ψαρόνια κλπ. Σήμερα οι Κοκκοθραύστες έκαναν… θραύση καθώς παρατήρησα αρκετά μικρού μεγέθους κοπάδια (95 πουλιά στο σύνολο) και ένα αρκετά μεγάλο, για τα δεδομένα της περιοχής, κοπάδι από Σταρήθρες (≥ 200 πουλιά). Από αρπακτικά μόνο ένα Ξεφτέρι (Accipiter nisus).

Σύνολο ειδών πουλιών: 71

99X_4034 crop for blog
PHOTO| ΦΩΤΟ 3: A Hawfinch (Coccothraustes coccothraustes) at the late autumn scene, above the Kalloni Pans. | Ένας Κοκκοθραύστης σε φθινοπωρινό σκηνικό πάνω από την Αλυκή Καλλονής.

The weather was very cold from the 23rd to the 27th of November with temperatures dropping during the night to 7 °C and not higher than 14 °C during the day, North wind and total overcast. Since yesterday it became milder with nearly no wind at all and very pleasant temperatures (12-18°C).

I visited the coastal wetlands from Vouvaris River to the Kalloni Salt Pans together with the fields above the Kalloni Pans on the 29th of November (7:15 to 12:00). Here are my interesting sightings (more details on ORNITHOTOPOS):

VOUVARIS RIVER MOUTH

39 Mallards (Anas platyrhynchos)/ 5 Wigeons (A.penelope)

8 Crested Grebes (Podiceps cristatus)/ 3 Little Grebes (Tachybaptus ruficolis)

2 Great White Egrets (Casmerodius albus)/ 1 Grey Herons (Ardea cinerea)

1 Curlew (Numenius arquata)

3 Kingfishers (Alcedo atthis)

1 Common Buzzard (Buteo buteo)

MESSA WETLAND (Lagoon and marshes)

5 Ruddy Shelducks (Tadorna ferruginea)

3 Great White Egrets (Casmerodius albus)/ 5 Grey Herons(Ardea cinerea)

6 Little White Egrets (Egretta garzetta)

3 Spoonbills (Platalea leucorodia)- seen at the Kalloni Pans on Nov. 27.

4 Black Storks (Ciconia nigra)

78 Flamingos (Phoenicopterus roseus)

1 Curlew (Numenius arquata)

2 Greenshanks ( Tringa nebularia)/ 9 Redshanks (Tringa totanus)

ANPR gia blog Nov 14 xana ta dio
PHOTO| ΦΩΤΟ 4: Meadow Pipits (Anthus pratensis) a common winter visitor of open areas for Lesvos.| Λιβαδοκελάδα, ένας κοινός επισκέπτης του χειμώνα για τις ανοιχτές περιοχές της Λέσβου.

KALLONI SALT PANS

3 Ruddy Shelducks (Tadorna ferruginea)/ 72 Shelducks (T. tadorna)

80 Mallards (Anas platyrhynchos)/ 31 Wigeons (Anas penelope)

22 Teals (Anas crecca)

5 Black-necked Grebes (Podiceps nigricolis)/ 3 Little Grebes (Tachybaptus ruficolis)

3 Dalmatian Pelicans (Pelecanus crispus)- 4 birds present on 27th Nov.

28 Great White Egrets (Casmerodius albus)/ 16 Grey Herons (Ardea cinerea)

9 Little White Egrets (Egretta garzetta)

1.138 Flamingos (Phoenicopterus roseus)

30 Cormorants (Phalacrocorax carbo)

4 Curlews (Numenius arquata)

2 Grey Plovers (Pluvialis squatarola)

5 Greenshanks( Tringa nebularia)/ 81 Redshanks (Tringa totanus)

92 Kentish Plovers (Charadrius alexandriunus)/ 1 Ringed Plover(Charadrius hiaticula)

24 Little Stints (Calidris minuta)/  11 Dunlins (Calidris alpina)

2 Slender-billed Gulls (Croicocephalus genei)

1 Long-legged Buzzard (Buteo rufinus)

1 Hen Harrier (Circus cyaneus)

1 Sparrowhawk (Accipiter nisus)

1 Kestrel (Falco tinnunculus)/ 1 Peregrine (F. peregrinus)

SEA AREA (Vouvaris to Tsiknias River area, NE Kalloni Gulf)

9  Black-throated Diver (Gavia arctica)

57 Crested Grebes (Podiceps cristatus)

2 Black-necked Grebes (Podiceps nigricolis)

FIELDS ABOVE THE KALLONI PANS (pasture land and olive groves)

The expected common wintering species: Robin (Erithacus rubecula), Black Redstar (Phoenicurus phoenicurus), Meadow Pipit (Anthus pratensis) etc. and also common overwintering flocks of  Chaffinches (Fringila coelebs), Goldfinches (Caruelis carduelis), Greenfinches (Carduelis chloris), Serins (serinus serinus), Corn Buntings (Milliaria calandra), Starlings (Sturnus vulgaris), Woodlarks (Lullula arborea).  Today I was happy to actually watch (I usually hear them overpassing) several small flocks of Hawfinches (Coccothraustes coccothraustes) -95 birds in total- and a rather big flock of 200 Skylarks (Alauda arvensis). One Sparrowhawk (Accipiter nisus) was the only raptor present there.

Total species recorded: 71

orgoma 2 gia blog Nov 14
PHOTO| ΦΩΤΟ 5: Brown, the colour for Autumn stands for the ploughed fields and not for the falling leaves of some trees. In fact the dominant trees here (olive, Kermes Oak etc.) have a regenarated foliage this time of the year. | Αν καφέ είναι το χρώμα που χαρακτηρίζει το Φθινόπωρο αυτό είναι το καφέ των οργωμένων χωραφιών περισσότερο και όχι αυτό των δέντρων που χάνουν τα φύλλα τους. Στην πραγματικότητα τα κυρίαρχα είδη στην περιοχή (Ελιά, Πουρνάρι κ.ά.) έχουν αναγεννημένο φύλλωμα αυτή την περίοδο.

Advertisement